Vedtægter

Vedtægter for Viborg Alpin Skiklub

§ 1.

Klubbens navn er Viborg Alpin Skiklub. Klubben er hjemmehørende i Viborg. Klubben er åben for alle.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme skisporten i Viborg.
Klubben skal hjælpe med at arrangere skiture og gøre det til en god oplevelse. Klubben tilbyder minimum en tur om året. Klubben vil gerne have forslag til skiture. Klubben kan udpege en eller flere til rejseleder, hvis ingen bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

§ 3.

Klubben er medlem af Dansk Skiforbund under Federation Internationale du Ski samt Danmarks Idræts-Forbund og er underkastet disse forbunds love og regler.

§ 4.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal indbetales på klubbens konto nr. 9261-3050282529. Medlemsskabet er først gældende, når kontingentet er betalt. Indmeldning gebyr er 100.- Kontingent betales ved indmeldelse. Er kontingentet ikke er fornyet inden 1. septemper bliver man betragtet som udmeldt. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer.
• Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Mindst 3 medlemmer – herunder formand, kasserer og sekretær skal være fyldt 18 år.
• Bestyrelsen konstituerer sig selv.
• Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 6.

• Bestyrelsen leder klubben både økonomisk og sportsligt under ansvar overfor generalforsamlingen.
• Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.
• Bestyrelsen er dog bemyndiget til at optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter, som er godkendt på en forudgående generalforsamling.
• Bestyrelsen forpligter ved dens underskrift foreningens medlemmer, der herved hæfter i forhold til kontingentet.

§ 7.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, Der indkaldelse via internet med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer har stemmeret. I spørgsmål om dispositioner vedrørende materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemsskab og personlig myndighed. Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning og dens godkendelse.
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
4) Beretning fra diverse udvalg.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
7) Valg af revisor og 1 suppleant.
8) Eventuelt.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter opfordringens modtagelse.

§ 8.

Klubbens opløsning kan kun finde sted såfremt vedtagelse herom sker på en i samme anledning og med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst ¾ skal stemme for en opløsning, for at denne kan blive en realitet.
Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På denne kan bestemmelse træffes uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med ¾ flertal.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens nettoformue Viborg Kommune til anvendelse til børne- og ungdomsskitur.
Praktisk Info